Telefon: + 48 13 492 41 40

Fundusze UE

aa.jpg

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, projekt pn. „Mobilna platforma współpracy i wymiany informacji”

21.12.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2015

Innteco Sp. z o.o. w związku z planowaną realizacją projektu w ramach II osi priorytetowej II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Mobilna platforma współpracy i wymiany informacji” na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), Regulaminu konkursu nr 1 na rok 2015 z dnia 31.07.2015, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/2.3.2/POIR/2015 dotyczącego  zamówienia usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu  - aplikacji na urządzenia mobilne pn. „Mobilna platforma współpracy i wymiany informacji”.