Telefon: + 48 725 555 007

Fundusze UE

2.jpg

                                                                      INFORMACJA O PROJEKCIE  

BENEFICJENT:                   INNTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                               
                                          38-400 Krosno, ul. A. Lewakowskiego 7  

PROJEKT NR:                    POIR.02.03.01-18-0053/17  

TYTUŁ PROJEKTU:            Rozwój firmy INNTECO poprzez wsparcie w zakresie usług doradczych oraz wdrożenia
                                           innowacji technologicznej  

OKRES REALIZACJI:          01.01.2019 r. – 30.04.2020 r.  

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
                                          2014-2020
                                          Oś Priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
                                          Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi
                                          IOB dla MŚP”    

CELE PROJEKTU:             Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy INNTECO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie
                                          innowacji technologicznej w postaci specjalistycznego systemu informatycznego, będącego efektem
                                          implementacji usług proinnowacyjnych. Wynikiem przeprowadzonego przez spółkę INNTECO
                                          przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na rynek nowej usługi w postaci Informacyjnego Systemu
                                          Zarządzania Wiedzą w Organizacji.    

PLANOWANE EFEKTY:    W związku z realizacją projektu firma spodziewa się niżej wymienionych efektów:
                                         1. Wprowadzenie innowacji produktowej w firmie INNTECO Sp. z o.o.,
                                         2. Wdrożenie innowacji organizacyjnej i marketingowej,
                                         3. Poszerzenie rynków zbytu i oferty w zakresie zarządzania wiedzą
                                         4. Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży nowych usług.    

WARTOŚĆ PROJEKTU:   1 820 430,00 PLN  

DOFINANSOWANIE z UE:    858 300,00 PLN    

OSOBA DO KONTAKTU:  DAWID ZABAWA                                               
                                         INNTECO Sp. z o.o.                                               
                                         38-400 Krosno, ul. A. Lewakowskiego 7
                                         T: +48 725 555 007
                                         projektue@innteco.pl     www.innteco.pl    


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”